Suruhan (Malekat) ni Naibata, Roh Patuduh Dalan Tingki i Pangusian

NA MASA on tarjadi panorang Agresi Belanda 1947. Panorang ai, masuk do Belanda hubagas-bagas, termasuk hu Pangambatan, ija Gr J. Petrus Purba gabe guru Zeding. Halani biar ampa doras ni ancaman ni tentera Bolanda in, mula-mula mangungsi haganup parhuta hu Paya na Bolag.

Age pe domma lintun hu Paya na Bolag, tapi iayak tentera Bolanda ope hujai. Ijai ma hona tembak bapa Jalias Munthe (orangtua ni Pdt. Dr. A. Munthe, MTh) Pangulu i Aek Hotang na gabe Pemimpin Laskar Rakyat i huta ai, sonai bapa Jadeak Munthe.

Anjaha on hasaksian na na isuratkon ni Pdt J Petrus Purba bani autobiografini “HamuliaonMu do na Huhasiholi, ale Jahowa” domu bani peristiwa ai, ija tikki ipardalanan i pangungsian manlopusi dolog Sibuaton, roh Suruhan (Malekat) ni Naibata patuduh dalan.

Mangidah na dob matei itembak bapa Jalias Munthe ampa Jadeak Munthe, lambin biar ni ma hanami haganupan. Dob isuankon hanami haduasi bapa in, borhat ma haganupan mangungsi dompak dolog Sibuaton. Roh ma piga piga bapa hu rumah mangurupi inangnami ampa mamboan dakdanak na dua na etek etek in ope – aima si Marhapsoan (3), pakon Agustin (1).

Itogu togu hanami ma inang, na baru boritan ope. Halani dompak dolog Sibuaton do ganup tujuan ni parhuta ai, iihut ihut hanami ma sidea nangetnanget hun pudi. Tapi atap sonaha ai, marhitei holong ni Tuhan hansa hubotoh, mintor lambin sehat ni ma inangnami. Boi ma ia mardalan sandiri. Halani ai boi ma, lambin podas hanami mardalan.

Ilopusi hanami ma Pansur Batu janah torus tangkog. Anjaha tongah rian das ma hanami i lereng ni dolog Sibuatan. Ijai ma hanami marbomgin. Halani lang sadiha sompat boras na boban, pitah sungkup lompahon bani dakdanak hansa, sejenis bulung bulung ni hayu ma ilompah hanami buei, pabosur boltok.

Patami girah sogod, borhat ma use hanami manakkogi dolog Sibuatan laho mandipar hu Pakpak, aima dalanon satongah ari hu atas, anjaha satongah ari nari tuad hu toruh. Halani inangnami pe sehat ma, boi ma ia mangombah anaknami si Marhapsoan, anjaha ahu mangombah sinomor dua, Agustin.

Hansa nanget nanget ope boi mardalan. Domu hujin, ipapos hanami ma uhurnami, piga piga bapa na torus mangkasomani hanami ase ipalobei sidea mangayaki hasoman na dob parlobei in.

Umumni anggo sidea domma somal mandalani dolog on. Halani ai marayak tongah rian domma das sidea i dolog. Dob ai manuad manlopusi lombang dompak Sibabi. Tapi halani nanget nanget do hanami mardalan anjaha mapangkog homa, marayak guling ari ope hanami ase das i dolog. Anjaha halani dakdanak domma loheian, ijai ma hanami marsaran tongkin mambere sidea mangan.

Sanggah na marsaran ai, ididah hanami ma ijin piga piga demban mangka solot bani hayu. Gadni humbani hasoman na parlobei ai, dob das sidea ijai, adong ope piga piga na porsaya anjaha manurduki demban hubani pangian ni dolog ai.

Dob salpu dakdanak nami mangan, borhat ma hanami use. Ituadi hanami ma dolog Sibuatan mangirikkon dalan ni hasomannami na dob parlobei nongkan. Halani marombah do hanami haduasi, mamboban hudon ampa piga piga pakeian, gabe nanget nanget do hanami. Anjaha ahu pe lape ongga hudalani dalan in. Halani ai lang pala tangkas hubotoh hunja dalan hu Sibabi. Hansa martonggo hanami hubani Tuhan, ase la mangkasomani ampa patorsa torsa pardalanan ampa goluhnami na ompat.

Anjaha on ma na lang hobotoh pasti ni das hubani na husuratkon buku on. Laho das honsi hanarni mandapotkon bah Sibabi, mintor adong ma ijai sada dalahi. Lanjar mintor ihatahon ma hubennarni: HUNJON MA NASIAM MARDALAN. lirikkon hanami ma ia. Dob das hanami i hitei (jembatan) bah Sibabi -etek tumang do hiteini, pitah sada hayu do hansa, hape bah ai bagas hu toruh, tapi mintor itogu ma inangnami das hu lopah. Dob ai roh ma use ia manogu ahu. Dob das ilopah ihatahon ma use : “HUNJON MA NASIAM MARDALAN”, nini.

Lape piga langkah hamani mardalan, manaili ma ahu hupudi sihol marbual. Tapi lang ijai be pangurupi ai. Ikawahkon hanami pe atap huja, ise pe lang adong. Sompat do manorgi ambulu ni takkuhungku. Anggo inangnami ronsi panorang on, asal itaringati pasal in, mangkitir do ia. Dokah do ahu longang.

Paduahalihon ma masa bangku na sonon. Parlobei sahali sanggah garama ope ahu, aima sanggah na hona tutung rumahnami tahun 1942. Anggo ai lang pala tangkas rupani. Hansa dilo diloni ampa panggiutni mamuhoi ahu, tangkas do huahapkon. Tapi santorap on marrupa jolma na tongon. Martangan ni jolma manjolom tangannami manogu hanami. Marsahap Simalungun patuduhkon dalan bennami.

Tapi ujung ni hubuat rimpunni. Naijia pe roh do Naibata manjumpahkon si Abraham pakon si Rabekka patugahkon pasal partubuh ni si Isak marrupa jolma, martamuei, marsahapi anjaha. rup mangan pakon sidea (1 Musa 18, 1 dst).

Tontu sonari pe halani Naibata na manggoluh anjaha na totap do la, lang pala homa maholtu Bani hadir laho mangurupi ampa manogu nogu hanami. Dob martonggo hanami, itoruskon hanami ma mardalan humbani dalan na ipatuduhni ai.

Anjaha golap ari, das ma hanami i huta Sibabi. Ijai ma hanami marborrigin bodarini ai.

Sumber: Autobiografi Pdt J Petrus Purba, “Hamuliaon-Mu na Huhasiholi Ham Jahowa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s